Podmienky spracovania osobných údajov

 1. Úvodné ustanovenia

  Spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 029 076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24598/B a spoločnosť Kariera.sk, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 615 242, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 41278/B sú na základe dohody spoločnými prevádzkovateľmi služieb na webovej stránke Kariera.sk pre Záujemcov o prácu (ďalej aj ako „Spoloční Prevádzkovatelia“). Základné časti dohody Spoločných prevádzkovateľov sú súčasťou týchto podmienok v časti V.

  Prevádzkovateľom služieb pre Zamestnávateľov a ostatných návštevníkov Webstránky je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 029 076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24598/B.

 2. Definícia pojmov

  Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, pričom identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; v prípade používania služieb na Webstránke, osobnými údajmi sú najmä údaje uvedené v životopise a motivačnom liste, kontaktné údaje a registračné údaje.

  Webová stránka alebo aj Webstránka je verejne prístupná www stránka Kariera.sk.

  Dotknutá osoba je osoba, ktorej sa osobný údaj týka.

  Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

  Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

  Spoloční prevádzkovatelia sú dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia, ktorí si dohodou určia účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a určia aj zodpovednosti každého z nich za plnenie povinností podľa zákona. Spoločnými prevádzkovateľmi pri spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní Služby na Webstránke sú spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 029 076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24598/B a spoločnosť Kariera.sk, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 615 242, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 41278/B.

  Záujemca o prácu je fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke, a to najmä za účelom nájdenia si vhodného zamestnania alebo inej práce.

  Zamestnávateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osobou, ktorá využíva na základe registrácie služby poskytované na Webstránke.

  Životopis je dokument, ktorá obsahuje zhrnutie osobných údajov vrátane relevantných pracovných skúseností Záujemcu o prácu.

  Databáza životopisov je databázou obsahujúcou Životopisy Záujemcov o prácu.

  Spracúvanie osobných údajov označuje operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie, zmena, zhromažďovanie, šírenie, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidáciu, poskytovanie, sprístupňovanie, poskytnutie alebo zverejňovanie.

  Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

  Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

  Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný, konkrétny, informovaný, a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorá jednoznačným potvrdzujúcim úkonom vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Súhlas na Webstránke sa preukazuje najmä záznamom z elektronického informačného systému a zo súhlasu musí byť zrejmé, kto ho poskytol, komu, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti Súhlasu.

  Anonymizácia je aktivita, pri ktorej sa je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť Dotknutej osobe, ktorej sa týka.

  Služby označujú ponuku funkcií na Webstránke dostupnú Záujemcom aj Zamestnávateľom. Služby pre Záujemcov sú poskytované bezodplatne a služby pre Zamestnávateľov sú poskytované odplatne. Charakteristika jednotlivých Služieb je uvedená v Obchodných podmienkach pre Záujemcov a pre Zamestnávateľov

 3. Všeobecné zásady pri spracovaní osobných údajov

  Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

  1. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
  2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

  Pri spracovaní osobných údajov platia nasledovné zásady:

  1. zásada zákonnosti: Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv Dotknutej osoby.
  2. zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; pričom ďalšie spracúvanie na účely archivácie alebo na štatistický účel sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.
  3. zásada minimalizácie osobných údajov: spracúvané Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
  4. zásada správnosti: Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
  5. zásada minimalizácie uchovávania: Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú
  6. zásada integrity a dôvernosti: Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
  7. zásada zodpovednosti: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

  Prevádzkovateľ je povinný najmä:

  • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania Osobných údajov,
  • určiť podmienky spracúvania
  • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také Osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
  • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
  • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu Dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
  • ak sa účel spracúvania skončil, zlikvidovať Osobné údaje; po skončení účelu spracúvania možno Osobné údaje ďalej spracúvať len anonymizované, v nevyhnutnom rozsahu, na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky.

  Ak je spracúvanie Osobných údajov založené na súhlase Dotknutej osoby, Prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie Súhlasu na spracovanie osobných údajov Dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

 4. Spracovanie Osobných údajov na Webstránke

  Návštevníci Webovej stránky majú možnosť využívať nasledovné služby

  • doručovanie upozornení na pracovné ponuky podľa kritérií zadaných Záujemcom (ďalej aj ako „Agent“)
  • prezeranie ponúk práce zverejnených Zamestnávateľmi na Webstránke
  • reagovať na Ponuky práce prostredníctvom Webstránky

  Návštevníci Webstránky, ktorí za zaregistrovali, môžu okrem toho využiť aj nasledovné Služby:

  • vytvorenie Životopisu podľa šablóny a jeho zaradenie do Databázy
  • sprístupnenie a poskytnutie životopisu Zamestnávateľom
  • doručovanie informácií o trhu práce, ponukách práce Zamestnávateľov a Službách na Webstránke (ďalej aj ako „Infomail“)
  • prístup k vzdelávacím materiálov

  1. Osobné údaje v Registrácii na Webstránke, pri zaradení do Databázy a pri vytvorení Životopisu. Aké Osobné údaje spracúvame:

   Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú Osobné údaje Záujemcov v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mail, telefón, vek, údaje o ekonomickej identite (hľadaná kategória práce, druh pracovného pomeru, očakávaná mzda), predpokladaný dátum nástupu, údaje o vzdelaní, jazykových znalostiach a inej kvalifikácii, kurzoch ako aj údaje o predchádzajúcich zamestnaniach. Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí Záujemcu a Spoloční prevádzkovatelia nevyžadujú uvedenie žiadnych dodatočných informácií, ktoré je možné považovať za osobitnú kategóriu osobných údajov, t.j. za údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje a lebo údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

   V prípade Registrácie na Webstránke prostredníctvom Google konta dochádza k poskytnutiu údajov od Záujemcu o prácu v rozsahu meno, priezvisko a email v znení ako ich Záujemca uviedol v Google konte. V prípade následného prihlásenia na Webstránke prostredníctvom Google konta dochádza len k overeniu údajov.

   Údaje, ktoré sú vyžadované na naplnenie účely Služby, sú povinné a sú označené hviezdičkou

   Ako spracúvame Osobné údaje:

   Osobné údaje uvedené pri registrácii na Webstránke a v Životopise sú uložene v systéme Spoločných prevádzkovateľov a sú spracované jedným alebo kombináciou viacerých nasledovných spôsobov, ktoré si zvolil Záujemca:

   1. zaradením do Databázy; po 2 rokoch od posledného prihlásenia na Webstránke budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky
   2. sprístupnením a poskytnutím Zamestnávateľom; Životopis bude sprístupnený a poskytnutý Zamestnávateľom, len ak sa Záujemca rozhodne povoliť sprístupnenie a poskytnutie na vopred určenú dobu (zvyčajne od 4 mesiacov do dvoch rokov). Záujemca môže kedykoľvek zmeniť / t.j, deaktivovať/ sprístupnenie a poskytnutie alebo zmeniť nastavenú dobu a životopis zostane uložený v profile uchádzača na neskoršie využitie. Záujemca sám určuje, mení a zrušuje sprístupnenie alebo poskytnutie svojich Osobných údajov na Webstránke ako aj dobu sprístupnenia Zamestnávateľom a určuje trvanie sprístupnenia, a to prostredníctvom nastavení vo svojom registračnom profile.
   3. Overení Zamestnávatelia registrovaní na Webstránke majú právo prezerať si Životopisy a stiahnuť alebo používať ich ako samostatný prevádzkovateľ na účely výberu vhodného pracovníka na zverejnenú pracovnú ponuku, ak v čase sprístupnenia zverejnili určitú pracovnú ponuku ako aj na účely výberového konania u konkrétneho zamestnávateľa aj na iné pracovné pozície obsadzované zamestnávateľom počas 1 roka od okamihu, kedy si Životopis uložili alebo im bol poskytnutý. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely administratívneho a technického servisu.

   Aký je právny základ a účel spracovania:

   Právnym základom spracovania je súhlas Záujemcu, ktorý má postavenie Dotknutej osoby.

   Účelom spracovania Osobných údajov Spoločnými prevádzkovateľmi je poskytnutie pomoci Záujemcovi o prácu pri vyhľadaní vhodnej pracovnej príležitosti.

   Záujemca môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov na základe žiadosti písomne alebo emailom uvedeným v časti VII. Kontakty.

   Účelom spracovania Osobných údajov Zamestnávateľom je výberové konanie u konkrétneho Zamestnávateľa na výber vhodného pracovníka na zverejnenú pracovnú ponuku ako aj na iné pracovné pozície obsadzované Zamestnávateľom počas 1 roka od okamihu, kedy získal údaje Záujemcu.

   Zamestnávateľ, ktorá získal Osobné údaje Záujemcu, má postavenie samostatného Prevádzkovateľa, konajúceho voči Dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene a je povinný splniť svoju oznamovaciu povinnosť voči Dotknutej osobe v rozsahu v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

   Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu ako Dotknutej osoby uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

  2. Osobné údaje v Reakcii na ponuku práce Zamestnávateľa Aké Osobné údaje spracúvame:

   Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú Osobné údaje Záujemcov v rozsahu, v ktorom ich uchádzač uviedol v Reakcii na zverejnenú ponuku práce na Webstránke, v Životopise, motivačnom liste a v ostatných podkladoch, ktoré priložil k svojej Reakcii na ponuku práce.

   Uvedené údaje v rovnakom rozsahu spracúva aj Zamestnávateľ, na pracovnú ponuku ktorého Uchádzač reaguje.

   Osobné údaje Záujemcov v Reakcii a v prílohách Reakcie obsahujú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefón, vek, očakávaná mzda, predpokladaný dátum nástupu, údaje o vzdelaní, jazykových znalostiach a inej kvalifikácii, kurzoch ako aj údaje o predchádzajúcich zamestnaniach. Uvedenie ďalších údajov je na výlučnom rozhodnutí Záujemcu. Ako súčasť Reakcie nie sú vyžadované žiadne dodatočné informácie, ktoré je možné považovať za osobitnú kategóriu osobných údajov, t.j. za údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje a lebo údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie

   Ako spracúvame Osobné údaje:

   Záujemca, ktorý odoslal Reakciu na Ponuku práce zverejnenú na Webstránke, súhlasí s poskytnutím svojich Osobných údajov uvedených v Reakcii konkrétnemu Zamestnávateľovi, ktorý ponuku zverejnil, ako aj s uchovávaním jeho osobných údajov uvedených v Reakcii Spoločnými prevádzkovateľmi v databáze obsahujúcej správu výberového konania pre konkrétneho Zamestnávateľa, ktorá je uložená v Databáze na Webstránke.

   Súhlas je daný na dobu 1 roka a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky.

   Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely administratívneho a technického servisu

   Aký je právny základ a účel spracovania:

   Právnym základom spracovania Osobných údajov Záujemcu o prácu je súhlas Záujemcu, ktorý má postavenie Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pri odoslaní Reakcie vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé a udeľuje Spoločným prevádzkovateľom ako aj Zamestnávateľovi, ktorý ponuku práce zverejnil súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov tak, ako je uvedené v týchto podmienkach.

   Účelom spracovania Osobných údajov Spoločnými prevádzkovateľmi je poskytnutie pomoci Záujemcovi o prácu pri vyhľadaní vhodnej pracovnej príležitosti. Osobné údaje uvedené v Reakcii na Webstránke a v prílohách Reakcie sú uložene v systéme Spoločných prevádzkovateľov.

   Účelom spracovania Osobných údajov Zamestnávateľom, ktorému Dotknutá osoba udelila súhlas, je výberové konanie u konkrétneho Zamestnávateľa na výber vhodného pracovníka na zverejnenú pracovnú ponuku ako aj na iné pracovné pozície obsadzované Zamestnávateľom počas 1 roka.

   Zamestnávateľ má postavenie samostatného Prevádzkovateľa, konajúceho voči Dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu ako Dotknutej osoby uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

  3. Osobné údaje v „Agentovi pre pracovné ponuky" Aké osobné údaje spracúvame:

   Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú e-mailovú adresu a preferencie osoby, ktorá má záujem o doručovanie emailov o pracovných ponukách ako napr. názov pracovnej pozície, miesto výkonu práce atď.

   Ako spracúvame osobné údaje:

   Záujemca si môže na Webstránke vytvoriť tzv. agenta na posielanie pracovných ponúk podľa kritérií, ktorí si zvolí, ako napr. názov pracovnej pozície, miesto výkonu práce atď. a uvedie svoju e-mailovú adresu a následne sú mu na emailovú adresu doručované ponuky práce Zamestnávateľov, ktoré vyhovujú kritériám Záujemcu. Doba, na ktorú je súhlas udelený, je 2 roky.

   Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely administratívneho a technického servisu

   Právny základ a účel spracúvania:

   Právnym základom spracovania Osobných údajov je súhlas Záujemcu.

  4. Osobné údaje v „Pošli ponuku priateľovi“ Aké osobné údaje spracúvame:

   Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú e-mailovú adresu, na ktorú bude jednorazovo poslaný odkaz na pracovnú ponuku zverejnenú na Webstránke a emailovú adresu osoby, ktorá žiada o odoslanie odkazu na zverejnenú pracovnú pozíciu

   Ako spracúvame osobné údaje:

   Na emailovú adresu, ktorú uvedie návštevník Webstránky, bude odoslané upozornenie na pracovnú pozíciu zverejnenú na Webstránke.

   Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely administratívneho a technického servisu. Nebude dochádzať k prenosu osobných údajov do tretích krajín.

   Emailové adresy budú uchované počas doby nevyhnutnej na vybavenie informácie, nie však dlhšie ako jeden mesiac.

   Právny základ a účel spracúvania:

   Právnym základom spracovania Osobných údajov je súhlas osoby, ktorá odosiela upozornenie. Účelom spracovania je informovanie o vhodnej pracovnej ponuke.

  5. Osobné údaje kontaktných osôb Zamestnávateľov Aké osobné údaje spracúvame:

   Prevádzkovateľ Zoznam, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, spracúva osobné údaje kontaktných osôb, ktoré určil príslušný Zamestnávateľ, a to v rozsahu titul, meno a priezvisko, funkcia e-mail, telefónne číslo, fax

   Ako spracúvame osobné údaje:

   Zamestnávatelia využívajúci Služby na Webstránke môžu zverejniť kontaktné údaje svojich zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovné zaradenie a uviesť ich aj v objednávkach Služieb na Webstránke

   Uvedené osobné údaje budú spracúvané 10 rokov od ukončenia poskytovania Služieb Zamestnávateľovi na Webstránke a následne budú zlikvidované.

   Právny základ a účel spracúvania:

   Zamestnávatelia sú oprávnení poskytovať údaje o svojich zamestnancoch, a to v rozsahu uvedenom vyššie, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných alebo funkčných povinností daného zamestnanca - Dotknutej osoby.

  6. Osobné údaje „Newsletter“ Aké osobné údaje spracúvame:

   Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú e-mailovú adresu osoby, ktorá má záujem o doručovanie Newslettra.

   Ako spracúvame osobné údaje:

   Každá osoba, ktorá prejaví záujem o doručenie Newslettra a udelí súhlas so spracovaním svojej emailovej adresy, bude emailom dostávať informácie o o trhu práce, personalistike, oblasti ľudských zdrojov, zamestnanosti, sociálnom zabezpečení, ponukách práce Zamestnávateľov a nových službách na Webstránke, ankety, prieskumy a súťaže. Doba, na ktorú je súhlas udelený, je 2 roky. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely administratívneho a technického servisu.

   Právny základ a účel spracúvania:

   Právnym základom spracovania Osobných údajov je súhlas Záujemcu, Zamestnávateľa alebo návštevníka Webstránky.

 5. Dohoda Spoločných Prevádzkovateľov

  Spoloční prevádzkovatelia sú v zmysle platnej legislatívy povinní poskytnúť Dotknutým osobám informácie o podstatných náležitosti ich dohody spoločných prevádzkovateľov. V prípade spracovania údajov Záujemcov na Webstránke podľa čl. IV písmena A až D sú spoločnými prevádzkovateľmi spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 029 076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24598/B a spoločnosť Kariera.sk, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 615 242, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 41278/B. Predmetom ich spolupráce, ktorá je dojednaná na dobu neurčitú, je spoločné zabezpečovanie prevádzky Webstránky.

  Spoločnosť Zoznam, s.r.o. vybavuje a odpovedá na všetky žiadosti Dotknutých osôb vrátane poskytovania zákazníckej podpory, plní informačnú povinnosť vo vzťahu k Dotknutých osobám, zastupuje Spoločných prevádzkovateľov v akomkoľvek konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov alebo pred iným orgánom verejnej moci (vo vzťahu k osobným údajom spracovaných pri prevádzkovaní Webstránky), prijíma základnú dokumentáciu pre oblasť ochrany osobných údajov, zabezpečuje hosting Webstránky a zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov mimo spracúvania, ktoré vykonáva spoločnosť Kariera.sk.

  Spoločnosť Kariera.sk spracúva osobné údaje v aplikácii, ktorá slúži na prevádzku Služieb na Webstránke.

  Bez ohľadu na podmienky dohody Spoločných prevádzkovateľov môže Dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

 6. Poučenie o právach Dotknutej osoby

  Dotknutá osoba je oprávnená:

  1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré spracúva t.j. najmä získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú predmetom spracovania, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, k informácii o účele spracúvaniam, o kategóriách osobných údajov, ako aj o dobe uchovávania a príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, ďalej má právo na informácie o existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o prípadnom prenose do tretej krajiny.

   Dotknutá osoba môže požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa o nej spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže byť účtovaný primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

  2. požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

  3. požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali)

   Právo na výmaz sa neuplatní, ak je spracúvanie potrebné o.i. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

   V žiadosti o výmaz je potrebné uviesť mailovú adresu, ktorá slúži ako prihlasovací údaj do profilu Uchádzača a v prípade žiadosti doručenej e-mailom žiadosť o výmaz musí byť doručená z adresy elektronickej pošty, ktorá slúži ako registračný prihlasovací údaj. Osobné údaje budú následne anonymizované a použité len na štatistické účely.

   Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov na účely Agenta a Newslettra možno vykonať

   • písomne alebo emailom na adresy v bode 7. Kontakty; v prípade žiadosti doručenej e-mailom žiadosť musí byť doručená z adresy elektronickej pošty, na ktorá sa doručujú správy (Agent, Newsletter),
   • zmenou nastavenie v profile Záujemcu
   • zmenou nastavenia v profile Zamestnávateľa. Emailová adresa bude vymazaná z databázy na doručovanie Agenta / Newslettra, podľa toho, ktorej služby sa bude odvolanie súhlasu týkať a doručovanie emailov bude ukončené.

  4. požadovať obmedzenie spracovania údajov ak sa jedná o jeden zo prípadov stanovených aplikovateľným právom

  5. požadovať získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:

   1. sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom
   2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami

   Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

  6. právo na namietnutie automatizovaného rozhodnutia, t.j. právo namietať, aby sa na osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa osoby týkajú alebo ju významne ovplyvňujú. Takéto automatizované rozhodnutia bude vykonávané len výnimočne napr. ak bude zamietnutá možnosť registrácie do Služby z dôvodu, že už existuje iné užívateľské konto s rovnakým názvom alebo prihlasovaním menom.

   V žiadosti o výmaz je potrebné uviesť meno a po prihlásení do svojho registračného profilu vykonať zrušenie svojho profilu a jeho Osobné údaje budú následne anonymizované a použité len na štatistické účely.

   Požiadavky Dotknutých osôb týkajúce sa spracovania Osobných údajov na Webstránke vybavuje spoločnosť Zoznam, s.r.o. Týmto nie je dotknuté právo Dotknutej osoby uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi. Budeme a snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.

   Túto lehotu môžeme v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť. Prevádzkovateľ nie je povinný v niektorých prípadoch žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť, a to najmä v prípadoch, ak je žiadosť zrejme bezdôvodná alebo neprimeraná alebo opakujúca sa. V takýchto prípadoch môže prevádzkovateľ požadovať primeranú platbu zohľadňujúcu administratívne náklady spojené s poskytnutím informácií alebo vykonaním úkonov alebo prevádzkovateľ môže odmietnuť vyhovieť žiadosti.

   Ak budeme mať odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme si vyžiadať poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

   Informácie o tom, že Dotknutá osoba uplatnila svoje práva a ako bola žiadosť vybavená, je uchovaná na účely dokladovania vybavenia žiadosti, pre štatistické účely, na účely zlepšovania služieb a ochrany práv prevádzkovateľa.

   Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej Osobné údaje sú spracúvane nezákonne alebo inak sú porušené jej práva, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd.

 7. Kontakty

  Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť Zoznam

  písomne na adrese Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov alebo

  emailom na adrese ochrana.udajov@firma.zoznam.sk