Obchodné podmienky Kariera.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 029 076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24598/B a spoločnosť Kariera.sk, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 615 242, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 41278/B sú na základe dohody spoločnými prevádzkovateľmi služieb na webovej stránke Kariera.sk (ďalej aj ako „Spoloční Prevádzkovatelia“). Spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej aj ako „ Poskytovateľ“) je výhradne oprávnená ponúkať inzertný a reklamný priestor na internetovej doméne www.kariera.sk (ďalej aj ako „Webstránka“)
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky služby Kariéra (ďalej aj ako „VOP Kariéra“) upravujú vzťahy medzi Poskytovateľom a tretími osobami, ktorým Poskytovateľ poskytuje rôzne služby na Webstránke. VOP Kariéra sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi Poskytovateľom a Zamestnávateľom a v aktuálnom znení sú zverejnené na Webstránke.
 3. Pojem Služby označuje súhrnne rôzne plnenia podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa ako napr. poskytovanie priestoru na zverejňovanie ponúk práce, poskytovanie informácií o trhu práce, o nových funkciách a pod.
 4. Návštevník Webstránky sa môže prihlásiť:
  • na odber Newslettra o trhu práce, personalistike, oblasti ľudských zdrojov, zamestnanosti, sociálnom zabezpečení ponukách práce Zamestnávateľov a nových službách na Webstránke, ankety, prieskumy a súťaže;
  • na odber Agenta pre pracovné ponuky, ktorý mu bude doručovať upozornenia na nové ponuky práce návštevníkom definovaných požiadaviek. Tieto Službu možno kedykoľvek zrušiť na základe oznámenia Prevádzkovateľovi alebo cez linku umiestnenú v každej elektronickej správe.
 5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

II. Služby pre Záujemcov

Služby pre Záujemcov o prácu

 1. Záujemcom je fyzická osoba, ktorá si hľadá prácu pomocou Služieb na Webstránke. Služby pre Záujemcov sú bezplatné a na ich využívanie sa vyžaduje registrácia
  • pomocou ľubovoľného emailu a hesla, alebo
  • prostredníctvom Google konta,
  ak v týchto podmienkach nie je uvedené inak.
 2. Službami pre Záujemcov sú najmä:
  • vytvorenie životopisu podľa šablóny a jeho zaradenie do databázy Záujemcov (ďalej aj ako „Databáza“)
  • doručovanie upozornení na pracovné ponuky podľa kritérií zadaných Záujemcom (ďalej aj ako „Agent“); táto služba je prístupná všetkým návštevníkom Webstránky
  • prezeranie ponúk práce zverejnených Zamestnávateľmi na Webstránke; táto Služba je prístupná všetkým návštevníkom Webstránky
  • možnosť poslať odpoveď na Ponuku práce prostredníctvom Webstránky (ďalej aj ako „Reakcie“); táto Služba je prístupná všetkým návštevníkom Webstránky
  • sprístupnenie a poskytnutie životopisu Zamestnávateľom prostredníctvom počítačovej siete
  • doručovanie informácií o trhu práce, ponukách práce Zamestnávateľov a Službách na Webstránke (ďalej aj ako „Newsletter“)
  • prístup k vzdelávaciemu a náučnému obsahu
  • iné činnosti podľa aktuálnej ponuky Služieb
 3. Záujemca, ktorý sa zaregistroval na Webstránke, môže využívať Služby
  1. zaradenie do Databázy; Záujemca si môže v Databáze vytvárať Životopis podľa dostupných vzorov a šablón alebo môže vo svojom registračnom profile ukladať aj iné dokumenty. Ak sa Záujemca neprihlási do svojho registračného profilu, po 2 rokoch od posledného prihlásenia bude profil zrušený, osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky
  2. sprístupnenie a poskytnutie Životopisu Zamestnávateľom; Záujemca môže vo svojom registračnom profile vykonať nastavenie, ktorým povolí sprístupnenie a poskytnutie svojho Životopisu Zamestnávateľom. O sprístupnení a poskytnutí svojho Životopisu, trvaní a zmenách rozhoduje Záujemca v nastavení svojho registračného profilu a môže toto nastavenie kedykoľvek meniť.
 4. Záujemca môže Reagovať na Ponuku práce zverejnenú na Webstránke. Všetky údaje, ktoré Záujemca uviedol v Reakcii na Ponuku v kolonke osobných údajov pre konkrétneho Zamestnávateľa, ktorý ponuku zverejnil, budú poskytnuté konkrétnemu Zamestnávateľovi a súčasne budú uchovávané spoločnými Prevádzkovateľmi v systéme na Webstránke. Tieto údaje nebudú sprístupnené ani poskytnuté iným Zamestnávateľom. Údaje budú uchované počas doby 1 roka a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky.
 5. Spracovanie osobných údajov sa spravuje Podmienkami spracovania osobných údajov na Kariéra.sk.

Práva a povinnosti Záujemcu

 1. Záujemca vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú správne, úplné, aktuálne, pravdivé a poskytol ich na Webstránke dobrovoľne.
 2. Prevádzkovateľ doručuje na e-mailovú adresu Záujemcu informácie o zmenách Služby, výzvy na aktualizáciu a kontrolu správnosti ich údajov vedených v Databáze ako aj inú komunikáciu potrebnú na riadne a správne poskytovanie Služieb.
 3. Záujemcovi bude doručovaný Newsletter obsahujúci informácie o trhu práce, personalistike, oblasti ľudských zdrojov, zamestnanosti, sociálnom zabezpečení ponukách práce Zamestnávateľov a nových službách na Webstránke, ankety, prieskumy a súťaže, a to na jeho adresu elektronickej pošty uvedenú pri registrácii, ak s takýmto doručovaním vyjadril súhlas. Túto Službu môže kedykoľvek zrušiť na základe oznámenia Prevádzkovateľovi alebo cez linku umiestnenú v každej elektronickej správe alebo v nastavení svojho používateľského profilu, ktorý je vytvorení pri registrácii.

III. Služby pre Zamestnávateľov

 1. Zamestnávateľom je fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala online na Webstránke ako firma alebo uzatvorila s Poskytovateľom zmluvu v písomnej forme a ktorá využíva niektoré zo Služieb poskytovaných Poskytovateľom. Poskytovateľ vytvorí online registráciu Zamestnávateľom, s ktorými uzatvoril písomnú zmluvu a prístupové údaje im odošle na e-mail uvedený v zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu.
 2. Prístup do online firemného konta je chránený prihlasovacím menom a heslom, ktoré je Zamestnávateľ povinný chrániť pred stratou a zneužitím. Poskytovateľ nezodpovedá za zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou.
 3. Zamestnávateľ objednáva konkrétnu Službu objednávkou cez svoje online firemné konto alebo na základe písomnej objednávky. Poskytovateľ je oprávnený si vyžiadať aj dodatočné údaje a tieto údaje, prípadne údaje z objednávky, overovať u Zamestnávateľa. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: Identifikačné údaje za Poskytovateľa a Zamestnávateľa
  Názov Služby a dobu jej trvania
  Cenu a spôsob fakturácie
  Dátum a podpisy oprávnených osôb za Poskytovateľa a Zamestnávateľa.
  Ak v objednávke nie je uvedená cena odlišne, platí cena za Službu podľa Cenníka.
 4. Poskytovateľ potvrdí doručenie objednávky emailom na adresu elektronickej pošty zadanú Zamestnávateľom. Dohoda o poskytnutí Služby vzniká potvrdením objednávky Poskytovateľom alebo poskytnutím Služby.
 5. Zmena potvrdenej objednávky je možná len na základe dohody zmluvných strán.
 6. Ukončenie dohody pred dojednanou dobou trvania Služby je možné len dohodou alebo odstúpením od dohody Poskytovateľom. Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody písomne alebo e-mailom na adresu uvedenú vo firemnom konte, ak:
  1. obsah Ponuka práce je sú v rozpore s pravidlami v ods.8 b) toho článku
  2. Zamestnávateľ využíva údaje z Databázy v rozpore s pravidlami ods. 8a) tohto článku
 7. Zamestnávateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti ceny za Služby, ktoré nevyužil, ak dohoda zanikla bez zavinenia Poskytovateľa alebo ktoré nevyužil dohodnuté Služby celkom alebo čiastočne počas dohodnutého obdobia bez zavinenia Poskytovateľa.
 8. Aktuálna ponuka Služieb pre Zamestnávateľov a podmienky ich použitia:
  1. Prístup do Databázy životopisov
   Zamestnávateľ pristupuje k Databáze cez svoje online firemné konto a môže využívať údaje o Záujemcoch o prácu získané z Databázy len v súlade s Podmienkami spracovania osobných údajov na Kariéra.sk.
  2. Zverejnenie Ponúk práce na Webstránke
   Zamestnávateľ zverejňuje Ponuky práce cez svoje online firemné konto. Doba trvania Služby a počet zverejnených Ponúk práce je dojednaný v objednávke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo schvaľovať jednotlivé Ponuky práce a nezverejniť informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpisy alebo ich obchádzajú, sú v rozpore so zásadami dobrých mravov a morálky, v Ponuke práce sú obsiahnuté reklamné informácie o Zamestnávateľovi, jeho produktoch a službách, v jednej Ponuke práce Zamestnávateľ prezentuje viacero pracovných pozícií, Zamestnávateľ prezentuje zjavne klamlivé, nepravdivé a zavádzajúce Pracovné ponuky a ponuky práce, ktoré sú zadané chybne a zmätočne
  3. automatický import Ponúk práce Zamestnávateľa
   je automatická aktualizácia Ponúk práce Zamestnávateľa na Webstránke z domovského webového sídla (webstránky) Zamestnávateľa alebo z iného webového sídla uvedeného Zamestnávateľom, na ktorom Zamestnávateľ zverejňuje svoje Ponuky práce. Zamestnávateľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť Poskytovateľovi súhlas s vykonaním importu z webových stránok. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie práv tretích osôb (napr. práva k databáze), ak Zamestnávateľ udelil súhlas s vykonaním importu z webstránky, vo vzťahu ku ktorej nedisponoval dostatočnými oprávneniami. Zamestnávateľ dodá Poskytovateľovi XML zoznam Ponúk práce a stanoví interval ich aktualizácie. Za každú Ponuku práce Poskytovateľ odráta Zamestnávateľovi jeden (1) kredit za každých začatých 31 dní zverejnenia. Ponuka práce vyradená a opätovne zaradená do XML sa považuje za novú Ponuku práce
  4. vytvorenie profilu Zamestnávateľa a zverejňovanie Ponúk práce v grafickom dizajne podľa návrhu Zamestnávateľa
   Poskytovateľ použije na Webstránke grafické zobrazenie podľa požiadaviek Zamestnávateľa. Ak Zamestnávateľ dodáva Poskytovateľovi už vyhotovené grafické podklady, nezodpovedá Poskytovateľ za ich kvalitu a vyhotovenie. Zamestnávateľom dodané grafické ako aj iné, napr. textové podklady nemôžu porušovať práva tretích strán, najmä autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, pričom Zamestnávateľ sa zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku použitia podkladov dodaných Zamestnávateľom.
  5. agent Zamestnávateľa pre Ponuky práce
   Poskytovateľ zasiela Zamestnávateľovi informácie o životopisoch pridaných Záujemcami o prácu v rozsahu, ktorý si Zamestnávateľ zvolil pri registrácii
  6. Newsletter: doručovanie informácií o trhu práce, personalistike, oblasti ľudských zdrojov, zamestnanosti, sociálnom zabezpečení, nových službách na Webstránke, ankety, prieskumy a súťaže, ak s ich doručovaním Zamestnávateľ súhlasil. Túto Službu možno kedykoľvek zrušiť na základe oznámenia Prevádzkovateľovi alebo cez linku umiestnenú v každej elektronickej správe alebo v nastavení svojho používateľského profilu, ktorý je vytvorení pri registrácii.
  7. iné služby podľa aktuálneho Cenníka
 9. V zmysle ustanovenia § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), každý zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych veci a rodiny, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu. Poskytovateľ je na základe zmluvy s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj ako „ UPSVaR) oprávnený oznamovať údaje o voľných pracovných miestach u Zamestnávateľov UPSVaR-u a tým umožniť Zamestnávateľom súčasne so zverejnením Ponuky práce na Webstránke aj splnenie ich zákonnej povinnosti podľa zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ môže splnomocniť Poskytovateľa na nahlásenie UPSVaR-u všetkých alebo vybraných voľných pracovných miest, ktoré zverejnil na Webstránke ako Ponuky práce. Za voľné pracovné mesto sa v zmysle zákona o službách zamestnanosti považuje novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré chce zamestnávateľ prijať zamestnanca. Zamestnávateľ môže udeliť plnomocenstvo (i) písomne vo vzťahu ku všetkým Ponukám práce, ktoré zverejní na Webstránke; takto udelené plnomocentvo je možné kedykoľvek písomne odvolať doručením na adresu Poskytovateľa alebo (ii) elektronicky vo svojom online konte v čase, kedy zadáva konkrétnu Ponuku práce resp. konkrétne Ponuky práce na zverejnenie, a to vo vzťahu ku všetkým Ponukám práce určeným na zverejnenie alebo len k vybraným Ponukám práce určeným na zverejnenie ; tato udelené plnomocenstvo sa týka vždy len konkrétneho úkony a nie je možné ho po jeho udelení odvolať. Ponuky práce podliehajú schváleniu Poskytovateľa; ak Poskytovateľ nevykoná zverejnenie Ponuky práce, bude o tom bezodkladne informovať Zamestnávateľa.

IV. Cena za Služby pre Zamestnávateľov

 1. Cena za Služby je stanovená podľa Cenníka platného v čase doručenia objednávky. Ceny uvedené v Cenníku nezhŕňajú DPH. Sadzba DPH je stanovená podľa účinných právnych predpisov.
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť Cenník, pričom znenie platného Cenníka je vždy zverejnené na Webstránke.
 3. Pokiaľ sa Poskytovateľ so Zamestnávateľom nedohodnú inak, Zamestnávateľ spravidla hradí Cenu za objednané Služby vopred na základe zálohovej faktúry. Elektronická faktúra je doručovaná vo formáte PDF priamo na email Zamestnávateľa alebo na úložisko elektronických dokumentov. Otvorenie faktúry nie je chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Notifikácia o zaslaní faktúry bude doručovaná na adresu elektronickej pošty Zamestnávateľa uvedenú v objednávke.
 4. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie Služieb alebo podmieniť poskytovanie Služieb úhradou dojednanej ceny.
 5. Splatnosť faktúry je 7 dní. Ak Zamestnávateľ neuhradí faktúru za poskytované Služby riadne a včas, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Zamestnávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a poskytovanie Služieb dočasne pozastaviť až do doby úplného vyrovnania všetkých splatných záväzkov Zamestnávateľa.
 6. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť a záväzok Zamestnávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania sumy platenej na účet Poskytovateľa, Zamestnávateľ je povinný platbu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého platbu vykonal.
 7. Jednostranné započítanie pohľadávok Zamestnávateľa voči pohľadávkam Poskytovateľa je vylúčené, ibaže mu na to Poskytovateľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas.

V. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Zamestnávateľa

 1. Zamestnávateľ zodpovedá za obsah textových a grafických predlôh, ktoré dodal Poskytovateľovi na účel poskytovania Služby. Ak podklady dodané Zamestnávateľom obsahujú logo, grafické podklady alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom zodpovedá Zamestnávateľ. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že ak budú voči Poskytovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, Poskytovateľa v plnom rozsahu odškodní.
 2. Databáza vytvorená Poskytovateľom z údajov poskytnutých Záujemcami o prácu je predmetom autorského práva Poskytovateľa a požíva ochranu podľa autorského zákona. Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil Poskytovateľovi použitím Databázy a údajov v nej uvedených v rozpore s týmito VOP a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
 3. Poskytovateľ nevykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody spôsobené použitím údajov z Databázy, zverejnením Ponúk práce na Webstránke, za obsah zverejnených Ponúk práce, správnosť, presnosť, aktuálnosť a pravdivosť údajov poskytnutých Záujemcami o prácu zaradených do Databázy.
 5. Poskytovateľ nezaručuje Zamestnávateľom nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu.

VI. Reklamácie

 1. Zamestnávateľ je oprávnený reklamovať chybu Služby a požadovať primeranú zľavu z ceny alebo primeranú náhradu škody, ktorá mu chybou Poskytovateľa vznikla. S prihliadnutím k ustanoveniu § 379 Obchodného zákonníka, vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s charakterom Služby, úhrnná predvídateľná škoda, ktorá by mohla vzniknúť Zamestnávateľovi môže činiť maximálne čiastku rovnajúcu sa cene za konkrétnu Službu, v ktorej sa vyskytla chyba.
 2. Chybou na strane Poskytovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služby, uvedenej v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Poskytovateľa nie je:
  1. neposkytnutie Služby Kariéra z dôvodov, kedy je Poskytovateľ oprávnený tak učiniť podľa týchto VOP kariéra alebo potvrdenej Objednávky alebo zmluvy
  2. prerušenie poskytovania Služby z dôvodov vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť
 3. Zamestnávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy sa chyba preukázateľne stala a v uvedenej lehote reklamáciu doručiť Poskytovateľovi, inak Zamestnávateľovi nárok z reklamácie zaniká. Reklamáciu je Zamestnávateľ povinný uskutočniť písomne na adresu sídla Poskytovateľa alebo faxom na číslo 421/2/52451186 alebo e-mailom na adresu: kariera@firma.zoznam.sk. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Zamestnávateľovi výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.
 4. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponukou náhradných Služieb, podľa dohody so Zamestnávateľom.
 5. Námietky voči vystaveným faktúram je povinný Zamestnávateľ uplatniť písomne u Poskytovateľa do 7 dní odo dňa doručenia faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie plynutia lehoty splatnosti.

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Objednanie reklamných formátov - bannerov a sponzorských linkov - uvedených v Cenníku je možné aj bez registrácie na Webstránke. Podmienky uverejňovania reklamných formátov – bannerov a sponzorských linkov Zamestnávateľa sa spravujú Všeobecnými podmienkami pri poskytovaní reklamných služieb.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP (ďalej aj ako „zmena VOP“). Aktuálne znenie VOP je zverejnené na Webstránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Súčasťou právneho vzťahu medzi Poskytovateľom, Zamestnávateľom a Záujemcom o prácu sú vždy VOP v platnom znení.
 3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VOP a dohody, prednosť majú odchýlne dojednania v dohode. Pôsobnosť VOP Kariéra alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán. Právne vzťahy neupravené v dohode a VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 4. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) dohodli, že vzťahy, ktoré vznikli na základe objednávky alebo dohody sa spravujú Obchodným zákonníkom.
 5. Spracovanie osobných údajov sa spravuje Podmienkami spracovania osobných údajov na Kariéra.sk.
 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018. Posledná zmena podmienok je účinná od 15.8.2023.