Pracovná zmluva – čo by mala obsahovať?

Ako vyzerá pracovná zmluva a aké informácie od Vás zamestnávateľ môže žiadať? Prinášame Vám rady, na čo si dať pozor pri podpisovaní pracovnej zmluvy.

Ak uspejete v prijímacom konaní a stanete sa zamestnancom spoločnosti, nasleduje podpísanie pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva je podľa Zákonníka práce dokument, ktorým sa zakladá pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Tak ako aj iné právne dokumenty, pracovná zmluva musí byť písomná a musí obsahovať presné náležitosti. Vystavuje sa v dvoch výtlačkoch, pri čom jeden vždy ostáva zamestnávateľovi a jeden zamestnancovi.

Pri podpise pracovnej zmluvy Vám zamestnávateľ či poverená osoba nechá určitý čas na preštudovanie. Je dôležité vedieť, na ktoré body by ste sa mali zamerať, pretože pracovná zmluva určuje o druhu Vašej práce, jej mieste vykonávania a ďalších bodoch, ktoré môže nejakým spôsobom ovplyvniť Vašu pozíciu v danej spoločnosti.

Ako vyzerá pracovná zmluva?

Pri prvom pohľade na pracovnú zmluvu si musíte uvedomiť, že sa jedná o právny dokument, teda musí obsahovať náležitosti právneho dokumentu.

 • Hlavička pracovnej zmluvy – hovorí o predmete právneho dokumentu a zákone, podľa ktorého sa daný dokument riadi. V praxi hľadajte na vrchu dokumentu nadpis PRACOVNÁ ZMLUVA a pod ním uvedené „uzatvorená podľa § 42 a nasl. a § 48 Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:“
 • Strany uzatvárajúce zmluvu – teda základné údaje o zamestnávateľovi a zamestnancovi. Obe osoby musia byť jasne oddelené a označené, pričom dostupné údaje musia špecifikovať danú osobu tak, aby bola nezameniteľná (ako názov, sídlo a IČO spoločnosti či meno, adresa a dátum narodenia zamestnanca).
 • Jednotlivé články, ktoré pojednávajú o podmienkach pracovného pomeru a právach a povinnostiach oboch strán.
 • Miesto a dátum podpísania zmluvy oboma strany.
 • Vlastnoručný podpis oboch strán, pričom musí byť jasne označené, o koho podpis sa jedná.

Čo musí pracovná zmluva obsahovať?

Zákonník práce ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti. Medzi povinné náležitosti pracovnej zmluvy patria:

 • Druh práce a jeho stručná charakteristika – druh práce je prakticky Vaša pozícia v spoločnosti. Napríklad, keď Vás príjme hotel na pozíciu recepčnej, mali by ste mať uvedené že sa jedná o obsluhu recepcie hotela/recepčnú hotela. Do stručnej charakteristiky je najlepšie uviesť čo najobšírnejšie to, čo bude Vašou pracovnou náplňou (v prípade recepčnej by tam mohol zamestnávateľ uviesť: ubytovanie hostí, správa rezervačného systému ubytovania a podobne). Stručnú charakteristiku by ste si mali poriadne prečítať. Zamestnávateľ by tam mal uviesť všetky činnosti, ktoré by ste mali vykonávať. Ak tam takúto činnosť neuvedie, vykonávať ju nemusíte, kým nebudete pridelený na inú pracovnú pozíciu. Ak by ste činnosť, ktorá tam nie je uvedená vykonávať odmietli, nemôže to zamestnávateľ pokladať ako porušenie pracovnej zmluvy.
 • Miesto výkonu práce – miesto výkonu práce musí byť uvedené presne, nie obšírne.
  Napríklad, nestačí uviesť ako miesto výkonu práce „Slovenská republika“ alebo „Bratislavský kraj“. Najširšie prístupné miesto výkonu práce je obec (napríklad Bratislava). Ideálne je uviesť presnú adresu spoločnosti, prípadne prevádzkarne, kde budete svoju prácu vykonávať. Ak sa uchádzate o prácu, kde je viacero miest výkonu, je nutné uviesť presný režim, ako sa bude presúvať. Môže sa taktiež stať, že miesto výkonu bude v cudzine. V takom prípade je nutné k miestu výkonu uviesť aj ďalšie skutočnosti ako sú:
  • doba výkonu práce v cudzine,
  • menu, v ktorej bude vyplácaná mzda,
  • podmienky návratu zamestnanca z cudziny,
  • plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch či naturáliách – teda napríklad stravné či ubytovanie.
 • Deň nástupu do práce
 • Mzdové podmienky – tie sa do pracovnej zmluvy uvádzajú v prípade, že nie sú uvedené v kolektívnej zmluve (tá platí pre všetkých zamestnancov na danej pozícií v spoločnosti).

Do pracovnej zmluvy sa podľa Zákonníka uvádzajú aj ďalšie skutočnosti ako sú:

 • výplatné termíny,
 • pracovný čas,
 • výmera dovolenky,
 • dĺžka výpovednej lehoty.

Ak tieto náležitosti v zmluve nenájdete, zamestnávateľ je povinný Vám ich oznámiť do jedného kalendárneho mesiaca od podpisu pracovnej zmluvy. Taktiež sa môže stať, že namiesto týchto náležitostí nájdete len odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy. V praxi to znamená, že Vaša pracovná zmluva podlieha podmienkam dohodnutým v kolektívnej zmluve. Máte právo do nej nahliadnuť a tieto podmienky si preštudovať.

Do pracovnej zmluvy sa často dopĺňajú aj náležitosti, ktoré opisujú okolnosti Vašej pozície nad rámec údajov vyplývajúcich zo Zákonníka práce. Patria sem údaje ako skúšobná doba či doba, na ktorú sa zmluva uzatvára, okolnosti pracovného pomeru, konkurenčná doložka či dohoda o mlčanlivosti. Tieto náležitosti stanovuje zamestnávateľ a je nutné sa nimi riadiť.

Aké informácie od Vás zamestnávateľ môže žiadať?

Pri vyplňovaní pracovnej zmluvy potrebuje zamestnávateľ niektoré Vaše osobné údaje. Aj z toho dôvodu môžete počítať s tým, že okrem pracovnej zmluvy Vám dá podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov. Zamestnávateľ na pracovnú zmluvu môže žiadať o tieto údaje:

 • meno a priezvisko,
 • trvalé bydlisko,
 • miesto a dátum narodenia, ako aj rodné číslo,
 • rodinný stav,
 • zdravotná poisťovňa,
 • číslo účtu v prípade vyplácania mzdy na účet,
 • Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Zamestnávateľ by však v žiadnom prípade nemal žiadať o údaje ako sú národnosť, Vaše majetkové pomery, vierovyznanie, orientácia, politické presvedčenie či členstvo v politickej alebo odborovej organizácií, rodinné pomery či údaje o tehotenstve ženy. V prípade, ak sa zamestnávateľ zaujíma o tieto údaje, nie ste povinný mu ich žiadnym spôsobom nahlásiť, pretože by mohli viesť až k rôznej diskriminácií zamestnanca zo strany zamestnávateľa. Z hľadiska daňového bonusu a výmery dovolenky však odporúčame informovať zamestnávateľa o tom, ak máte alebo sa trvalo staráte o neplnoleté deti.