Na koľko dní dovolenky mám nárok v roku 2023?

Každý zamestnanec, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer, má nárok na dovolenku. Viete, na koľko dovolenky máte nárok a za akých podmienok ju môžete čerpať?

Dovolenka je určite pre každého zamestnanca veľmi dôležitá. Každý chce využiť svoje právo na oddych a spraviť si pekný výlet či ísť na rodinnú dovolenku k moru. Viete však, na koľko dovolenky máte nárok a za akých podmienok si ju môžete čerpať?

Dovolenka je čas, kedy má zamestnanec nárok na oddych bez straty príjmu. To znamená, že hoci si vezmete dovolenku, neprídete o svoje peniaze, nakoľko je hradená zamestnávateľom. Túto povinnosť udáva zamestnávateľovi Zákonník práce. Sú v ňom uvedené základné podmienky čerpania dovolenky, ako aj jej minimálna výmera a spôsob výpočtu mzdy pripadajúcej na dobu čerpania dovolenky.

Kto má nárok na dovolenku?

Nárok na dovolenku má každý zamestnanec. V praxi to znamená, že ak pracujete na trvalý pracovný pomer (či už plný alebo čiastočný), máte nárok aj na alikvotnú časť dovolenky a náhradu mzdy počas jej trvania.

Ak pracujete na základe dohody o vykonávaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta alebo ako SZČO (živnostník), na dovolenku nemáte nárok.

Ako zistím, na koľko dní dovolenky mám nárok?

Ako už bolo v článku spomenuté, výmeru minimálnej dovolenky určuje zákon. Váš nárok na dovolenku v roku 2023 je:

● 20 dní – teda štyri týždne, ak máte menej ako 33 rokov alebo sa trvalo nestaráte o dieťa;

● 25 dní – teda päť týždňov, ak máte 33 rokov a viac, vrátane toho, ak 33 dovŕšite v daný rok, trvalo sa staráte o dieťa;

● 40 dní – teda osem týždňov, ak pracujete ako pedagogický pracovník, výskumný, umelecký a odborný pracovník verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy či

vykonávate danú činnosť na pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied či štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum.

Výpočet dovolenky

Trvalá starosť o dieťa znamená, že sa buď staráte o svoje vlastné dieťa, kým dovŕši 18 rokov (vrátane striedavej starostlivosti o dieťa) alebo máte dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Môže nastať situácia, že sa v priebehu roka trvalo začnete alebo prestanete starať o dieťa – buď sa Vám dieťa narodí alebo dovŕši plnoletosť. V takom prípade máte nárok na 20 dní dovolenky a pomernú časť dodatočných 5 dní dovolenky v prípade, ak túto skutočnosť neodkladne oznámite zamestnávateľovi. Pomerná časť sa vypočíta ako počet dní do konca roka/365 dní (celý rok), krát 5 dní.

Príklad: Ak sa Vám narodí dieťa 10. septembra, do konca septembra ostáva ešte 20 dní + do konca roka ostáva ešte 92 dní – dokopy 112 dní. (112/365) x 5 = zaokrúhlene 1 deň. Preto máte nárok na 21 dní dovolenky do konca roka.

Zákonník uvádza aj dodatočnú dovolenku pre ľudí, ktorý pracujú pri ťažbe nerastov, razení tunelov a štôlní, či ich práca je zvlášť ťažká alebo zdraviu škodlivá. Dodatočná dovolenka pri týchto zamestnaniach tvorí 5 dní.

Tieto výmery platia v prípade, ak pre daného zamestnávateľa pracujete po dobu celého roka. V prípade, ak pracujete iba časť roka, vypočítava sa alikvotná čiastka.

● Ak pracujete viac ako 60 dní u daného zamestnávateľa alikvotná čiastka sa vypočíta ako 1/12 dovolenky za daný kalendárny rok vynásobená počtom celých odrobených kalendárnych mesiacov.

● Ak pracujete u daného zamestnávateľa menej ako 60 dní, výpočet dovolenky za odpracované dni sa vypočíta ako 1/12 dovolenky za daný kalendárny rok za každých odpracovaných celých 25 dní.

● Ak máte nárok na dodatkovú dovolenku, ale daným podmienkam nie ste vystavený počas celého roka, alikvotná čiastka sa vypočíta ako 1/12 dodatkovej dovolenky za každých takto odpracovaných 21 dní.

Ako zistím sumu náhrady mzdy?

Náhrada mzdy za dovolenku sa vypláca podľa priemerného zárobku. Ten určíme z výpočtu reálneho zárobku za predchádzajúci štvrťrok a reálne odpracovaných hodín v danom štvrťroku. Zamestnávateľ túto sumu vždy uvádza vo výplatnej páske ako priemerný zárobok za odpracovanú hodinu. Preto, ak chcete zistiť náhradu mzdy, stačí si pozrieť túto hodnotu, vynásobiť ju dĺžkou smeny a počtom dní dovolenky.

Príklad: Pracujete v spoločnosti na 8 hodinové smeny. V júni chcete ísť na dovolenku po dobu 8 dní. Priemernú mzdu ste našli na výplatnej páske ako 5,4500 € (v júni bola určená z mesiacov január až marec daného roka). Výpočet je teda 5,4500 € x 8 hodín x 8 dní dovolenky = 348,80 €. Táto suma sa pripočíta k odpracovaným dňom a bude pripísaná k Vašej výplate.

Čo sa stane, ak nevyčerpám svoju dovolenku?

V takom prípade máte nárok na prenesenie neprečerpanej dovolenky do nasledujúceho roka. Preniesť svoju dovolenku však môžete iba z roka na rok, v prípade ak ju neprečerpáte ani nasledujúci rok, Vaša dovolenka prepadá. Pri ukončení pracovného pomeru máte nárok na preplatenie neprečerpanej časti dovolenky – teda tej časti dovolenky, ktorú ste si preniesli z predošlého roka.

Neplatená dovolenka?

Určite sa každý z nás stretol s podobným pojmom, no je však dôležité si uvedomiť, že neplatená dovolenka neexistuje. Správnym pojmom je neplatené pracovné voľno. Zákonník presne identifikuje, kedy má zamestnanec nárok na platené aj neplatené voľno. V tom čase, je ospravedlnená neúčasť zamestnanca pri výkone práce bez prerušenia pracovného pomeru. Medzi situácie, kedy máte nárok na neplatené voľno (pracovné voľno bez náhrady mzdy) patrí napríklad:

● účasť na štrajku,

● vyhľadávanie nového pracovného miesta pred skončením pracovného pomeru (najviac jeden a pol dňa z týždňa počas výpovednej doby),

● lekárske vyšetrenie nad rámec 7 dní (do 7 dní máte nárok na platené voľno),

● účasť na svadbe blízkej osoby (dieťaťa či rodiča),

● meškanie pravidelnej verejnej dopravy či jej neočakávané prerušenie,

Určité situácie sú podchytené ďalšími predpismi, ktoré určuje kolektívna zmluva jednotlivých zamestnávateľov. Zamestnávateľ na Vašu žiadosť môže taktiež poskytnúť neplatené voľno aj v iných situáciách. Tie nie sú však jeho povinnosťou a v takých prípadoch záleží na vzájomnej dohode.

Formou neplateného voľna je aj dočasná pracovná neschopnosť (PN), ošetrenie člena rodiny podľa osobitného predpisu (OČR), karanténa či materská a rodičovská dovolenka. V týchto prípadoch je zamestnávateľ povinný ospravedlniť Vašu neprítomnosť v práci, avšak nevzťahuje sa na ne náhrada plnej mzdy. Istú formu náhrady príjmu poskytuje ako zamestnanec, tak aj iné štátne subjekty (ako sociálna poisťovňa) podľa osobitných predpisov, ktoré upravuje zákon č. 461/2003 Z.z.