Ako podať výpoveď? Postup a vzor výpovede

Našli ste si novú prácu a chcete podať výpoveď z pracovného pomeru? Poradíme Vám, ako napísať výpoveď a prinášame vzor výpovede na stiahnutie.

V prípade, že ste si našli novú prácu s lepšími podmienkami či platom alebo máte akýkoľvek iný dôvod na odchod z práce, musíte si vybrať formu skončenia pracovného pomeru.

Zákonník práce nám dáva na výber z viacerých možností, ktoré konkretizuje v § 59.

  • Skončenie pracovného pomeru dohodou
  • Výpoveďou zo strany zamestnanca
  • Okamžitým skončením – v tomto prípade musí mať zamestnanec, ako aj zamestnávateľ preukázateľný vážny dôvod. Zo strany zamestnávateľa prichádza do úvahy napríklad vtedy, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený za trestný čin. Zo strany zamestnanca prichádza do úvahy, ak sa jedná o výpoveď zo zdravotných dôvodov, z dôvodu nevyplatenia mzdy či z dôvodu bezprostredného ohrozenia života a zdravia. Zamestnávateľ by Vám mal v prípade vážnych zdravotných prekážok priradiť takú prácu, aká je pre Vás vhodná. Nie vždy je to však možné, prípadne ak zamestnávateľ neprejaví ochotu - vtedy nastupuje okamžité skončenie pracovného pomeru. Je potrebné v ňom vymedziť presný dôvod a do jedného mesiaca, odkedy ste našli dôvod, je nutné ho písomne podať zamestnávateľovi.
  • Skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe – v tomto prípade je možné skončiť bez udania dôvodu a z akéhokoľvek dôvodu. Aj v tomto prípade je nutné ho zamestnávateľovi zaslať písomnou formou s vlastnoručným podpisom minimálne tri dni vopred.

Odstupné a výpoveď

Podľa Zákonníka práce je možné nárokovať si odstupné iba v prípade, ak ukončenie pracovného pomeru smeruje od zamestnávateľa, nie od zamestnanca, pričom nezáleží na forme ukončenia. Iným prípadom, kedy si osoba môže nárokovať odstupné je v prípade, že ukončujete pracovnú činnosť zo zdravotných dôvodov alebo ste dosiahli maximálne množstvo expozície na rizikových pracoviskách.

V prípade, ak sa na ukončení pracovného pomeru dohodnete so svojim zamestnávateľom a zamestnávateľ bol s Vašou prácou spokojný, Zákonník ho žiadnym spôsobom neobmedzuje v tom, aby Vám odstupné napriek tomu udelil. Kolektívna zmluva alebo Vaša individuálna pracovná zmluva môže taktiež zmeniť Váš nárok smerom k lepšiemu.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota je určená Zákonníkom práce pričom má dĺžku od jedného do troch mesiacov. Slúži na ochranu zamestnanca v prípade, ak dostane výpoveď zamestnávateľom (aby si stihol nájsť novú prácu) ako aj na ochranu zamestnávateľa v prípade výpovede zamestnanca (aby si stihol nájsť náhradu za zamestnanca).

  • 1 mesiac – ak zamestnanec pracoval menej ako 1 rok
  • 2 mesiace – ak trval 1 rok a viac
  • 3 mesiace – ak trval minimálne 5 rokov

Ak sa chcete vyhnúť výpovednej lehote alebo potrebujete urgentne ukončiť pracovný pomer z rôznych dôvodov je na mieste dohodnúť sa so svojim zamestnávateľom. Dohoda o ukončení pracovného pomeru, tak ako sme písali v našom článku (link), je platná dňom, ktorý je v dohode určený. To znamená, že daná dohoda je platná okamžite (respektíve najskôr deň nasledujúci po dni podpisu dohody o ukončení pracovnej zmluvy). Výpovedná lehota sa na ňu nevzťahuje z toho dôvodu, že sa jedná o obojstrannú dohodu – teda s dohodou súhlasia aj zamestnávateľ aj zamestnanec.

Problém nastáva vtedy, ak zamestnávateľ nesúhlasí s Vašim skončením. V takom prípade dohoda nie je možná. Výpoveď daná zamestnancom je však jednostranný právny úkon – to znamená, že s výpoveďou zamestnávateľ súhlasiť nemusí.

Ako napísať výpoveď

Ak ste sa rozhodli podať výpoveď, dôvod Vášho konania uvádzať nemusíte, respektíve môžete uviesť akýkoľvek dôvod. Výpoveď však musí byť podaná písomnou formou. Najjednoduchšou formou je spísať jednu jednoduchú vetu s Vašimi údajmi formou oznamu. Výpoveď však musíte riadne podpísať a zamestnávateľ Vám ju po prevzatí musí taktiež podpísať. Jedno vyhotovenie výpovede ostáva Vám a druhé zamestnávateľovi.

Výpovedná lehota sa však začína odpočítavať až od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Treba počítať s faktom, že písomnú výpoveď zasielate a zamestnávateľ má 18 dní nato, aby list prebral. V praxi to znamená, že ak odošlete výpoveď koncom mesiaca – napríklad koncom februára a Váš zamestnávateľ ju prevezme až na začiatku marca, Vaša výpovedná lehota začína plynúť od 1. apríla a skončí podľa dĺžky platnej vo Vašom prípade.

Vzor výpovede zo strany zamestnanca:

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov firmy

Adresa zamestnávateľa - Ulica

Adresa zamestnávateľa - PSČ, Mesto

 

Vec: Výpoveď

V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis zamestnanca

Meno zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .