Dohoda o skončení pracovného pomeru

Akú formu má mať dohoda o skončení pracovného pomeru? Prinášame Vám informácie o odstupnom a vzor dohody o skončení pracovného pomeru na stiahnutie.

Dohoda o ukončení pracovného pomeru je jednou z možností ako skončiť pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Jeho presnú formu a náležitosti určuje Zákonník práce. Mnoho zamestnávateľov volí práve dohodu o skončení pracovného pomeru ako najjednoduchšiu cestu. Dôvodov je hneď niekoľko.

V prvom rade, tak ako vyplýva už z názvu, dohoda o skončení pracovného pomeru  je dohodou zo strany zamestnanca aj zamestnávateľa. To v praxi znamená, že obe strany musia s dohodou súhlasiť. Možno ňou ukončiť pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, ale aj ten na dobu neurčitú. Dohoda je platná dňom, ktorý je v nej špecifikovaný, čo znamená, že nevyžaduje výpovednú lehotu a je možné ju uzavrieť aj v ochrannej dobe - teda v čase, kedy nesmie byť zamestnanec prepustený.

Akú formu má dohoda o skončení pracovného pomeru mať?

Zákonník práce určuje, že dohoda je dvojstranný právny úkon v písomnej forme, podľa predpisov. Musí byť vyhotovená minimálne v dvoch výtlačkoch, pričom jeden musí zamestnávateľ vydať zamestnancovi. Ak sa však dohodnete ústne, neznamená to, že takáto dohoda nie je považovaná za platnú, pretože Zákonník práce nespája nedodržanie písomnej formy s neplatnosťou úkonu. Zákon v tomto vychádza z predpokladu, že dohoda je v záujme oboch zúčastnených strán a preto je platnou aj v prípade ústnej dohody. Ak ste zamestnávateľ, na písomnej forme by ste mali trvať, pretože Vám pri nedodržaní hrozia sankcie zo strany Inšpektorátu práce.

Zákonník ďalej uvádza predpísané časti dohody o skončení pracovného pomeru, ktoré je nutné dodržať.

 • Dohoda musí obsahovať dátum skončenia pracovného pomeru – musí byť jasne určený, v opačnom prípade bude dohoda neplatná. Nepodlieha však výpovednej lehote, čo v praxi znamená, že dátumom skončenia pracovného pomeru, môže byť aj nasledujúci deň. Presne a jasne určený dátum nemusí však znamenať dátum podľa kalendára. Napríklad, ak sa so zamestnávateľom dohodnete, že pracovný pomer ukončíte po odovzdaní projektu, na ktorom momentálne pracujete, môžete to uviesť ako dátum skončenia pracovného pomeru. Dajte si však pozor na to, aby ste danú informáciu uviedli dostatočne jasne a zrozumiteľne.
 • Dôvod ukončenia pracovného pomeru musí byť uvedený v dohode o skončení pracovného pomeru v prípade, ak o ukončenie nepožiadal priamo zamestnanec, ale podnet prišiel zo strany zamestnávateľa. Udanie dôvodu slúži na ochranu Vás ako zamestnanca v budúcnosti. Napríklad, ak sa budete uchádzať o pracovnú pozíciu v inej spoločnosti, takouto dohodou by ste mohli dokázať, že ste predchádzajúce zamestnanie neopustili z dôvodu Vášho pochybenia.  Zamestnávateľ môže ako dôvod ukončenia pracovného pomeru uviesť, že:
  • je to želaním zamestnanca,
  • zamestnávateľ ruší svoju prevádzku či ju premiestňuje (pričom zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu),
  • zamestnanec sa stal nadbytočným z dôvodu nedostatku práce alebo modernizácie,
  • zamestnanec sa stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pričom jeho stav bol doložený odborným posudkom lekára.
 • Dohoda sa stáva platnou vlastnoručným podpisom oboch strán. Ak sa ako zamestnanec z rôznych dôvodov rozhodnete ukončenie pracovného pomeru nepodpísať, nie je platnou. Ak Váš zamestnávateľ naďalej trvá na tom, že Váš pracovný pomer má byť ukončený, môže pristúpiť k výpovedi. V takom prípade však je nutné dodržať výpovednú lehotu. V prípade, že ste v skúšobnej dobe, má právo Vás kedykoľvek prepustiť.
 • Do dohody je vhodné zahrnúť aj iné okolnosti ukončenia pracovného pomeru ako napríklad preplatenie nevyčerpanej dovolenky, výšku odstupného a podobne. Tieto údaje Zákonník nepožaduje, ale môžete tým predchádzať prípadným komplikáciám alebo nejasnostiam.

Dohoda o skončení pracovného pomeru a odstupné    

Na odstupné stráca zamestnanec zákonný nárok v prípade, ak podnet na ukončenie pracovného pomeru ide z jeho strany. V opačnom prípade má zamestnanec nárok na odstupné v takej výške ako uvádza Zákonník práce § 76 odsek 2.

 • Ak zamestnanec odrobil menej ako dva roky u daného zamestnávateľa, odstupné je rovné minimálne jeho priemernému mesačnému zárobku.
 • Ak zamestnanec odrobil 2-5 rokov, odstupné je rovné minimálne dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.
 • Pri odrobení minimálne 5 a maximálne 10 rokov je odstupné vo výške minimálne trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.
 • Ak zamestnanec v spoločnosti pracoval viac ako 10 rokov, odstupné, na ktoré má zákonný nárok je rovné minimálne päťnásobku mesačného zárobku.
 • V odseku 3 paragrafu 76 je ďalej uvedené, že ak zamestnávateľ ukončuje pracovný pomer so zamestnancom z dôvodu pracovného úrazu či choroby z povolania (vrátane situácií ak na pracovisku dosiahol maximálne prípustné expozície určené orgánom verejného zdravotníctva), má nárok na minimálne desaťnásobok svojho priemerného mesačného zárobku.

Samozrejme, ak chce zamestnávateľ priznať vyššiu mieru odstupného zamestnancovi, má na to nárok. Zákonník pojednáva iba o jeho minimálnych výškach. Zamestnávateľ má právo priznať odstupné aj zamestnancovi, ktorý podal podnet na ukončenie pracovného pomeru, nie je to však jeho povinnosťou.

Dohoda o skončení pracovného pomeru a neplnoletého zamestnanca

Zákonník práce chráni neplnoletých zamestnancov tak, že v prípade ukončenia pracovného pomeru vyžaduje aj vyjadrenie zákonného zástupcu neplnoletého zamestnanca. Nesúhlasom zákonného zástupcu však dohoda nestráca platnosť.

Rada na záver

Pri podpisovaní dohody o ukončení pracovného pomeru si musíte dať pozor, aby obsahovala všetky potrebné náležitosti a vždy je lepšie trvať aj na udaní všetkých okolností. Najdôležitejšie je, aby ste dohodu nepodpisovali v prípade, ak s ňou nesúhlasíte. Zamestnávateľ Vás nemôže donútiť takúto dohodu podpísať. Prídete tak napríklad o výpovednú lehotu, v ktorej by ste si inak mohli nájsť nové zamestnanie.

Znenie celého Zákonníka práce nájdete na odkaze.

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa § 60 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

(ďalej len „dohoda“)

 

medzi:

Zamestnávateľom:

Obchodné meno:    ........................................

Sídlo:                      .....................................

IČO:                        ......................................

Zapísaný v :           ......................., odd.: ..........., vl. č.: ......................

Za ktorého koná:    ........................................................

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

a

Zamestnancom:

Meno a priezvisko:    ............................

Dátum narodenia:  ............................

Trvale bytom:        ............................

(ďalej len „zamestnanec“)

 

(ďalej “zamestnávateľ” a “zamestnanec” spolu ako “účastníci dohody”)

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Zamestnávateľ zamestnáva zamestnanca na základe pracovnej zmluvy č. .............. uzavretej dňa ........................ na pozícii: ......................................

 

Čl. II

Predmet dohody

 

 1. Účastníci dohody sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer zamestnanca, ktorý bol založený pracovnou zmluvou č. ............... uzavretou dňa ........................
 2. Pracovný pomer zamestnanca sa končí dňom ................................

 

Článok III.

                                         Dôvod skončenia pracovného pomeru

 

 1. Účastníci dohody uvádzajú, že dôvodom skončenia pracovného pomeru je: ...........................................................................................................................................

  

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody. Je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho je jeden pre zamestnávateľa a jeden pre zamestnanca.
 2. Právne vzťahy medzi účastníkmi dohody, ktoré nie sú upravené v dohode, sa riadia zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
 3. Dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov odkazujúcich na túto dohodu podpísaných obidvomi účastníkmi dohody.
 4. Účastníci dohody prehlasujú, že sú plne spôsobilí na uzavretie tejto dohody. Pred podpisom tejto dohody si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ňou súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto dohodou ju vlastnoručne podpisujú.
 5. Účastníci dohody prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto dohodou sú slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch účastníkov dohody nie je ničím obmedzená a dohodu nepodpisujú v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

 

V ......................., dňa: ...................

 

V ......................., dňa: ...................

..........................................

..........................................

Zamestnávateľ      

Zamestnanec