Zememerač

  • Tvorba geometrických plánov.
  • Vytyčovanie pozemkov.
  • Polohopisno-výškopisné meranie.
  • Predrealizačné a porealizačné meranie stavieb.