Verejný zdravotník

  • Vykonávanie odborných činností v oblasti primárnej prevencie, ochrany, podpory a posilňovania zdravia ľudí.
  • Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže a na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
  • Monitorovanie a štatistické spracovanie faktorov životného prostredia a znakov zdravotného stavu.
  • Vykonávanie špecializovaných úloh v rámci štátneho zdravotného dozoru.
  • Pôsobenie v oblasti poradenstva a výchovy ku zdraviu.