Vedúci odbytu

  • Organizovanie a riadenie odbytu vo firme.
  • Metodické vedenie referentov odbytu.
  • Koordinovanie odbytu s ostatnými úsekmi firmy.
  • Zabezpečovanie styku s kľúčovými odberateľmi.
  • Zostavovanie krátkodobého a dlhodobého harmonogramu odbytu.