Vedúci leasingového oddelenia

  • Zabezpečovanie bezproblémového chodu leasingového oddelenia v rámci spoločnosti.
  • Zodpovedanie za obchodné výsledky zvereného oddelenia.
  • Vyhľadávanie a získavanie nových klientov a udržiavanie dobrých vzťahov s nimi.
  • Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov.
  • Zaškoľovanie novoprijatých zamestnancov.
  • Vyhľadávanie a navrhovanie školení, tréningov a kurzov pre podriadených zamestnancov.
  • Kontrolovanie dochádzky podriadených zamestnancov.
  • Podieľanie sa na výbere a prepúšťaní zamestnancov.
  • Vypracovávanie týždenných a mesačných reportov.
  • Riešenie neštandardných situácií na pracovisku.