Underwriter/upisovateľ poistného rizika

  • Hodnotenie rizík navrhovaného poistenia, vypracovávanie návrhov poistenia a znenia dodatkov k poistnej zmluve.
  • Zabezpečovanie lekárskych prehliadok, zdravotnej dokumentácie a ostatných údajov potrebných ku komplexnému posúdeniu rizík.
  • Kontrolovanie poistných zmlúv z hľadiska správnosti a úplnosti a zadávanie ich do informačného systému.
  • Kontrolovanie poistných zmlúv uzavretých po ocenení.
  • Vedenie evidencie osobných údajov záujemcov o poistenie vrátane tých, s ktorými poistenie uzavreté nebolo.