Technický projektant

  • Projektovanie pozemných a/alebo podzemných dopravných stavieb, inžinierskych sietí, elektroinštalácie, vykurovania, plynoinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky, kamerových systémov, systémov protipožiarnej ochrany a pod.
  • Vypracovávanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie vrátane výkresov a ostatných príloh.
  • Navrhovanie alternatívnych možností riešenia.
  • Komunikovanie s investormi a zapracovávanie ich požiadaviek do projektu.
  • Upozorňovanie investorov na možné nevýhody a riziká v súvislosti s realizáciou projektu.