Supervízor call centra

  • Zodpovedanie za vedenie, koordinovanie, motivovanie a vykonávanie dohľadu nad plnením pracovných úloh zverených operátorov.
  • Zabezpečovanie plynulého chodu prideleného úseku/oddelenia, plánovanie zmien operátorov.
  • Organizovanie a vedenie krátkych stretnutí (briefingov) s cieľom obojstrannej výmeny dôležitých informácií.
  • Zaškoľovanie novoprijatých operátorov do firemných procesov a postupov.
  • Podieľanie sa na tvorbe motivačných programov.
  • Vyhodnocovanie a analyzovanie výsledkov na dennej báze.
  • Reportovanie dosiahnutých výsledkov nadriadenému.