Štatistik

  • Kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov.
  • Pripravovanie podkladov pre štatistické zisťovania a analýzy.
  • Sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok od plánovaných parametrov.
  • Spracovanie komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom.