Špecialista podporných a zdravotných činností

  • Evidovanie a spracovávanie návrhov a žiadostí na schválenie dispenzarizácie, kúpeľnej starostlivosti, liečby v odborných liečebných ústavoch, liekov, príspevkov na zdravotnú starostlivosť u nezmluvných poskytovateľov a pre aktívnych športovcov podľa zákona.
  • Evidovanie a spracovávanie žiadostí o výnimky nad rámec zákona.
  • Spracovávanie žiadostí o zapožičanie a prenájom zdravotníckych pomôcok vrátane vypracovávania zmlúv o zapožičaní/prenájme a inventarizácie.
  • Poskytovanie administratívnej podpory procesu interných a externých revíznych kontrol.
  • Pripravovanie podkladov na tvorbu technických rezerv.
  • Evidovanie povinných hlásení od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  • Poskytovanie informácií príslušným inštitúciám (najmä ÚDZS, MZ SR) v rozsahu stanovenom zákonom a spracovávanie žiadostí poistencov o poskytnutie údajov z osobného účtu formou výpisu.
  • Poskytovanie odborných konzultácií poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poistencom.