Špecialista zaistenia

 • Spracovávanie návrhov poistno-technickej kapacity spoločnosti pre zaistenie jednotlivých skupín rizík.
 • Vypracovávanie návrhov zaistného programu (obligatórne zaistenie).
 • Dojednávanie podmienok zaistných zmlúv so zaisťovateľmi a zabezpečovanie ich dodržiavania.
 • Definovanie parametrov zaistných zmlúv do informačného systému.
 • Pripravovanie špecifikácie pre IT na spracovanie zaisťovaných rizík v informačnom systéme.
 • Zabezpečovanie procesov komutácie (ukončenia) proporcionálnych zaistných zmlúv.
 • Poskytovanie odborných konzultácií zaistných podmienok k individuálnym obchodným prípadom pre útvary vývoja poistných produktov.
 • Zabezpečovanie fakultatívnych zaistení a špeciálnych akceptácií pre individuálne riziká.
 • Uhrádzanie zaistného a zúčtovávanie plnení od zaisťovateľov.
 • Pripravovanie podkladov pre účtovnú evidenciu.
 • Pripravovanie analýz a správ pre zaisťovateľov, predstavenstvo, audítorov a dozorné orgány spoločnosti.