Špecialista spojovacích systémov

  • Inštalácia rádioreleových zariadení a ich uvádzanie do prevádzky, servis a profylaktika rádioreleových zariadení.
  • Servis a školenia technického personálu, poradenská a konzultačná činnosť.
  • Inštalácia a programovanie digitálnych pobočkových telefónnych ústrední.
  • Zodpovednosť za podporné činnosti pre FTTH (Fibre To The Home), spracovanie a riešenie technických sťažností zákazníkov týkajúcich sa FTTH, zabezpečenie podpory inštalačným dodávateľom.
  • Reporting, riešenie porúch na GSM službách a zákazníckych reklamácií.
  • Monitorovanie a testovanie kvality spojení, odstraňovanie porúch na signálnej úrovni.
  • Príprava, plánovanie, realizácia a vyhodnocovanie prepojenia s roamingovými partnermi a IN VPN partnermi, údržba a aktualizácia ich databázy. Implementácia a testovanie nových služieb s roamingovými a IN VPN partnermi.
  • Zabezpečenie zákazníckeho prístupu k službám, komunikácia s odberateľmi i dodávateľmi, podpora objednávania zákazníckeho prístupu.