Špecialista rozvoja mobilnej siete

 • Servis a realizácia školení pre používateľov a technický personál, poskytovanie poradenstva a konzultácie.
 • Inštalácia rádioreleových zariadení a ich uvádzanie do prevádzky, servis a profylaktika rádioreleových zariadení.
 • Frekvenčné plánovanie a vybavovanie legislatívy.
 • Zodpovednosť za správne nastavenie parametrov základňových staníc, vyhodnocovanie reportov rádiovej časti siete.
 • identifikácia, analýza a efektívne riešenie problémov
 • Meranie stavu a kapacitné dimenzovanie rádiovej časti siete, riešenie porúch na GSM službách a zákazníckych reklamácií.
 • Príprava, plánovanie, realizácia a vyhodnocovanie prepojenia s roamingovými partnermi a IN VPN partnermi, údržba a aktualizácia ich databázy. Implementácia a testovanie nových služieb s roamingovými a IN VPN partnermi.
 • Prevádzka a údržba testovacích zariadení.
 • Monitorovanie a testovanie kvality spojení, odstraňovanie porúch na signálnej úrovni.
 • Implementácia/vývoj konvergentných služieb pre FTTH a 2G/3G sieť.
 • Zabezpečovanie služieb pre zákazníkov, zber požiadaviek na služby, návrh a realizácia riešení a inovácií v oblasti služieb, inštalácia a integrácia riešení.
 • Organizácia prevádzky a údržby rádiokomunikačných staníc, spolupráca na opravách a rozvoji rádiokomunikačných staníc.