Špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti

  • Kontrolovanie vedenia a aktualizácie evidencie registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS).
  • Kontrolovanie úplnosti a vecnej správnosti uzatváraných zmlúv s PZS.
  • Zúčastňovanie sa pri realizácii pripomienkových konaní k zmluvným podmienkam.
  • Spracovávanie akceptovaných pripomienok k zmluvným podmienkam a zabezpečovanie ich zapracovania do zmluvných vzťahov.
  • Spolupracovanie pri príprave návrhov zdravotných programov spoločnosti.
  • Posudzovanie materiálno-technického vybavenia vo vzťahu k zmluvným podmienkam PZS vo vzťahu k ich úhrade.
  • Pracovanie s analýzami a vytváranie sekundárnych analýz v oblasti cenových podmienok stanovených v zmluvách s PZS na základe požiadaviek a potrieb spoločnosti.
  • Pripravovanie štatistických prehľadov dopadov cenových úprav podmienok pre PZS na rozpočet spoločnosti.
  • Vypracovávanie stanovísk a vybavovanie dožiadaní voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a iným inštitúciám, pokiaľ ich dožiadanie vecne prislúcha danému odboru.