Špecialista kontroly platiteľov poistného

  • Kontrolovanie predpisov a platieb poistného zaevidovaných v informačnom systéme spoločnosti, predkladanie návrhov na výkon externej kontroly.
  • Vykonávanie externých kontrol plnenia zákonom stanovených povinností platiteľa poistného, aktualizovanie údajov o platiteľoch poistného v registri platiteľov.
  • Spracovávanie výsledkov externých kontrol v informačnom systéme, vystavovanie protokolov o kontrole.
  • Pripravovanie podkladov pre vymáhanie pohľadávok.
  • Monitorovanie a štatistické vyhodnocovanie výsledkov externých kontrol.
  • Evidovanie vykazovaných dokladov od platiteľov poistného súvisiacich s platbami poistného do informačného systému spoločnosti, vystavovanie potvrdení pre platiteľov poistného.
  • Komunikovanie s platiteľmi poistného pri riešení problémov súvisiacich s vykazovaním a uhrádzaním poistného.