Šéfredaktor

  • Zodpovedanie za obsahovú a vizuálnu stránku novín, časopisov, internetových stránok a ostatných periodík.
  • Zodpovedanie za pravdivosť a úplnosť uverejnených informácií.
  • Riadenie činnosti redakčného tímu a redakčnej rady.
  • Schvaľovanie nápadov a námetov podriadených pracovníkov.
  • Písanie úvodníkov (editoriálov), stĺpčekov a pod.