Risk specialist

  • Identifikovanie kreditných, trhových, operačných a strategických rizík ako aj rizík likvidity potenciálne ohrozujúcich aktíva a cash flow banky.
  • Vypracovávanie metodológie merania jednotlivých typov rizík.
  • Navrhovanie a analyzovanie opatrení zameraných na predchádzanie vzniku rizík.
  • Navrhovanie riešení zameraných na pokrytie škôd v prípade vzniku rizík.
  • Využívanie externých registrov (napr. úverový register, register dlžníkov Sociálnej poisťovne a pod.) pri posudzovaní rizík.
  • Spolupracovanie s produktovými a projektovými manažérmi, underwritermi a ostatnými útvarmi banky.