Riaditeľ kvality a ISO

  • Zabezpečovanie funkčnosti a sústavného zdokonaľovania systému kvality organizácie.
  • Zodpovedanie za plnenie politiky, cieľov a úloh kvality.
  • Zodpovedanie za plánovanie, organizáciu a vykonávanie interných auditov v útvaroch organizácie, kontrolu účinnosti zavedenia nápravných a preventívnych činností a funkčnosť a aktualizáciu systému riadenej dokumentácie.
  • Aktualizovanie príručky kvality.
  • Plánovanie interných školení, vzdelávanie pracovníkov.