Riaditeľ bezpečnostnej služby

  • Zodpovedanie za bezproblémový chod súkromnej bezpečnostnej služby.
  • Vyhľadávanie a získavanie klientov a udržiavanie dobrých vzťahov s nimi.
  • Komunikovanie s klientmi s cieľom zistiť ich potreby.
  • Identifikovanie, analyzovanie a hodnotenie možných bezpečnostných rizík a ohrození súvisiacich s ochranou osôb a majetku.
  • Špecifikovanie, navrhovanie a uplatňovanie komplexných riešení bezpečnostnej a právnej ochrany osôb a majetku.
  • Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov.
  • Navrhovanie organizačnej štruktúry v rámci súkromnej bezpečnostnej služby.
  • Sledovanie nových trendov v oblasti ochrany osôb a majetku a ich zavádzanie do praxe.