Revízny farmaceut

  • Kontrolovanie a revidovanie výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním (interné revízie).
  • Kontrolovanie a revidovanie zdravotnej dokumentácie u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (externé revízie).
  • Schvaľovanie a povoľovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane individuálneho nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok.
  • Analyzovanie a vyhodnocovanie efektivity zdravotných výkonov a liečebných postupov použitých poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
  • Navrhovanie liekovej politiky spoločnosti a analyzovanie jej realizácie.
  • Vyčísľovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v rámci regresných konaní.
  • Vypracovávanie smerníc, metodických pokynov a interných predpisov.
  • Posudzovanie sťažností poistencov.
  • Poskytovanie poradenstva a konzultácií poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poistencom.