Referent výberu poistného

  • Evidovanie a spracovávanie dokladov od platiteľov poistného v informačnom systéme spoločnosti.
  • Identifikovanie úhrad poistného na verejné zdravotné poistenie.
  • Vykonávanie interných kontrol plnenia povinností platiteľmi poistného v informačnom systéme.
  • Pripravovanie podkladov k vráteniu mylných platieb a preplatkov na poistnom.
  • Pripravovanie podkladov k vymáhaniu pohľadávok na poistnom.
  • Vystavovanie potvrdení a splátkových kalendárov pre platiteľov poistného.
  • Komunikovanie s platiteľmi poistného pri riešení problémov súvisiacich s vykazovaním a uhrádzaním poistného.