Referent odbytu

  • Zostavovanie harmonogramov odbytu.
  • Zabezpečovanie styku s odberateľmi a vedenie ich evidencie.
  • Sledovanie odbytových nákladov a cien.
  • Koordinovanie odbytu s ostatnými úsekmi v rámci firmy.
  • Zabezpečovanie odbytu výrobkov, služieb a tovaru pre firmu podľa požiadaviek odberateľov a podľa potrieb firmy.