Projektant TZB

  • Podávanie podnetov na aktualizáciu projektovej dokumentácie podľa potreby v priebehu realizácie
  • Aktívna účasť na realizácii významných zákaziek
  • dôraz na úspory energie, využitie obnoviteľných zdrojov a s tým súvisiace konzultácie
  • účasť na výbere dodávateľov a ich následné riadenie, prípadné vyhľadávanie nových dodávateľov a