Procesný manažér

  • Zodpovednosť za správne nastavenie procesov vo výrobe automobilov, ich častí a komponentov.
  • Tvorba metodiky výrobných postupov, technickej dokumentácie a nastavenie kontrolných mechanizmov s cieľom dosiahnuť čo najefektívnejší výrobný cyklus.
  • Analyzovanie všetkých častí výrobného cyklu za účelom optimalizácie výrobného procesu.
  • Zavádzanie nových pracovných a výrobných postupov s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu produktivitu práce.
  • Úzka spolupráca s oddelením kontroly kvality, firemnými technológmi a manažérom výroby.
  • Sledovanie a reportovanie najzávažnejších chýb a nedostatkov vo výrobných procesoch a návrh na zlepšenie.
  • Vyhľadávanie nových riešení v oblasti zlepšovanie výrobných procesov, znižovania pracovných časov, náročností jednotlivých výrobných operácii, prestojov, rizík vzniku závad a pracovných úrazov.