Prekladateľ

  • Oboznamovanie sa so zdrojovým textom s cieľom porozumieť jeho významu a funkcii.
  • Používanie dostupnej a relevantnej odbornej literatúry a špecializovaného softvéru na preklad zdrojového textu do cieľového jazyka.
  • Prekladanie textov z východiskového do cieľového jazyka pri zachovaní pôvodného významu, kvality prekladu a špecifických inštrukcií zákazníka.
  • Korigovanie preloženého textu: opravovanie gramatických a štylistických chýb, preklepov, korigovanie textu z hľadiska významu, kontrolovanie konzistentnosti použitej terminológie a úplnosti preloženého textu, lokalizovanie špecifických údajov pre konkrétny cieľový jazyk (napr. písanie čísel, dátumov, merných jednotiek a pod.).
Aktuálna ponuka práce v kategórii Prekladateľ

Prekladateľ, tlmočník

Okres Skalica, Skalica, Holíč
  • €
28.06.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality