PR manažér

 • Navrhovanie, príprava a implementácia PR stratégií spoločnosti (korporátne PR a PR strategických obchodných značiek).
 • Navrhovanie nových externých a interných komunikačných aktivít a riadenie ich implementácie.
 • Propagácia a zlepšovanie imidžu firmy.
 • Monitorovanie diania na trhu, sledovanie komunikačných aktivít konkurencie.
 • Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na propagačné aktivity a jeho monitorovanie.
 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti na komunikačných projektoch.
 • Spolupráca s externým agentúrami, jej koordinácia a vyhodnocovanie.
 • Príprava a koordinácia distribúcie informačných materiálov (tlačové správy, pozvánky)
 • Zastupovanie spoločnosti pred médiami a verejnosťou.
 • Budovanie, rozvíjanie a udržiavanie dobrých vzťahov s médiami, verejnosťou a mienkotvornými osobnosťami s cieľom podporovať všeobecné povedomie o spoločnosti a jej značkách.
 • Príprava návrhov na kľúčový sponzoring (športové, kultúrne, vzdelávacie a charitatívne podujatia) s cieľom budovať pozitívny imidž spoločnosti.