Požiarny technik

  • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
  • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok.
  • Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
  • Vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
  • Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby.
  • Vypracovávanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby.
  • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.