Poistný matematik

  • Spolupodieľanie sa na tvorbe a inovácii poistných produktov.
  • Tvorba aktuárskych podkladov, tarifných tabuliek a iných súvisiacich podkladov.
  • Analyzovanie a kalkulovanie výšky sadzieb poistného, poistno-technických rezerv a výnosnosti jednotlivých poistných produktov.
  • Participovanie na tvorbe a aktualizácii softvéru – tvorba podkladov a zadaní pre informatikov.
  • Ex-Post a Ex-Ante testovanie profitability a rizikovosti jednotlivých poistných produktov.
  • Ohodnocovanie aktív a pasív poisťovne, technických rezerv a analýza homogenity poistného kmeňa.
  • Monitorovanie a analyzovanie vývoja poistných produktov (ich poistných sadzieb, poistných podmienok) a následné podávanie návrhov na inováciu vlastného portfólia produktov.
  • Príprava podkladov pre účtovníctvo, audítorov, štátno-kontrolné orgány, NBS, akcionárov, vrcholových manažérov a obchodných partnerov (napr. zaisťovateľov).