Poistný likvidátor

  • Likvidácia poistných udalostí (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, životné poistenie, poistenia majetku alebo cestovného poistenia).
  • Vykonávanie technických obhliadok poškodených predmetov a objektov v rámci prideleného regiónu.
  • Každodenná komunikácia s klientmi, poškodenými, zúčastnenými a prizvanými osobami, orgánmi činnými v trestnom alebo priestupkovom konaní, orgánmi štátnej správy, zmluvnými partnermi, inými poisťovňami a ostatnými relevantnými osobami.
  • Zodpovednosť za rýchle, presné a hlavne korektné vykonanie likvidácie danej poistnej udalosti.
  • Posudzovanie výšky nároku poistného plnenia poisťovne v zmysle platných metodických pokynov a nariadení poisťovne.
  • Navrhovanie regresov (krátenie poistného plnenia), príprava potrebnej dokumentácie ku regresnému konaniu.
  • Podávanie návrhov na začatie trestného konania.
  • Úzka spolupráca so zainteresovanými stranami poistného prípadu (prevažne s posudkovými a technickými pracovníkmi).
  • Riešenie sťažností klientov, mailová alebo telefonická komunikácia s klientom.
  • Administratívna činnosť spojená s výkonom likvidácie poistných udalostí, zaisťovanie odborných znaleckých posudkov a úplná kompletizácia dokumentácie ku likvidácii.