Pôdoznalec

  • Skúmanie kvality a zloženia poľnohospodárskej pôdy ako aj podzemnej a závlahovej vody.
  • Vyberanie poľnohospodárskych plodín vhodných na pestovanie v danej lokalite.
  • Identifikovanie málo úrodnej pôdy a navrhovanie opatrení na zlepšenie jej úrodnosti.
  • Umiestňovanie pascí na hmyz, zbieranie a evidovanie množstva odchyteného hmyzu.
  • Spolupracovanie na výskume a vývoji priemyselných hnojív, herbicídov a pesticídov.
  • Poskytovanie poradenstva pestovateľom poľnohospodárskych plodín a chovateľom hospodárskych zvierat.