Personálny riaditeľ

  • Rozhodovanie o strategickom plánovaní v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
  • Zabezpečovanie efektívnosti hospodárenia zvereného útvaru.
  • Schvaľovanie zásad zamestnanosti, pracovno-právnych vzťahov.
  • Schvaľovanie metodiky náboru, školení a odmeňovania zamestnancov, motivačných programov, systému hodnotenia, systému vzdelávania a kariérneho rastu zamestnancov.
  • Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného útvaru.
  • Riadenie a kontrola oblasti bezpečnosti a hygieny práce.
  • Spolupracovanie s ostatnými útvarmi spoločnosti.