Odhadca poistnej udalosti

  • Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí prijíma hlásenia škodových udalostí.
  • Vykonáva likvidáciu poistných udalostí, overuje platnosť poistného krytia podľa poistnej zmluvy, preberá a kontroluje doklady k poistným udalostiam. komunikuje s poisteným a svedkami poistnej udalosti, konzultuje s políciou, nemocnicami.
  • Využíva rôzne metódy preverovania poistných udalostí podľa druhu poistenia. spolupracuje s odhadcom škôd (obhliadkárom) pre stanovenie rozsahu nákladov potrebných na odstránenie škody.
  • Vyhotovuje korešpondenciu v súvislosti s vybavovaním poistných/škodových udalostí, pripravuje spisy k regresnému konaniu, vybavuje sťažnosti.