Monitor klinických štúdií

  • Podieľanie sa na výbere pracovísk pre uskutočnenie klinických štúdií.
  • Monitorovanie priebehu klinických štúdií, vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním stanoveného postupu zo strany investigátorov.
  • Zodpovedanie za kontrolovanie správnosti a spracovanie dát.
  • Komunikovanie s regulačnými orgánmi a ostatnými inštitúciami.
  • Pripravovanie podkladov pre Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) a Európsku komisiu (EK).
  • Podávanie pravidelných hlásení o priebehu štúdií.