Matrikár

  • Matrikár vybavuje matričnú agendu, vykonáva zápisy do matriky, dodatočné záznamy do matrík a záznamy o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy.
  • Vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a index zápisov do matričných kníh.
  • Matrikár plní administratívne úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, vykonáva zmeny mena alebo priezviska, zabezpečuje vydávanie potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík.
  • Spisuje a sumarizuje doklady vydané v cudzine k zápisu do osobitnej matriky.