Manažér vozového parku

  • Riadenie a prevádzkovanie vozového parku a zvyšovanie efektivity jeho využitia.
  • Zodpovednosť za technický stav vozidiel.
  • Kontrolovanie prevádzkových nákladov, vedenie centrálnej evidencie a databázy údajov o využívaní vozového parku.
  • Vedenie administratívy súvisiacej so starostlivosťou o vozový park (administrácia kariet PHM, knihy jázd, podklady k fakturácii a pod.)
  • Určovanie pravidiel a inštrukcií pre používanie motorových vozidiel pre užívateľov, dozor nad preberaním a odovzdávaním vozidiel.
  • Sledovanie stavu vozidiel a ich vysielanie na STK, emisné kontroly, servisné prehliadky a pod.
  • Koordinácia, organizačné a technické zabezpečenie dopravy.
  • Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
  • Komunikácia s poisťovňou pri riešení poistných udalostí.
  • Analýza a optimalizácia servisných a prevádzkových nákladov.