Manažér hotela

 • Riadenie hotela, skupiny hotelov
 • Kontrola všetkých úsekov, prevádzok a stredísk
 • Zodpovednosť za prípravu a plnenie obchodného plánu, investičného a finančného plánu hotela
 • Zodpovednosť za pripravenosť hotela na poskytovanie služieb
 • Zodpovednosť za zabezpečenie dostatočného množstva kvalifikovaných zamestnancov
 • Účasť na výbere a schvaľovanie prijímania nových pracovníkov, rozhodovanie o rozviazaní pracovného pomeru
 • Dohľad nad prevádzkou hotela, kontrola denných hlásení a mesačných výkazov hospodárenia
 • Zabezpečovanie PR hotela
 • Dohľad nad spokojnosťou hostí, nad dodržiavaním kvality poskytovaných služieb
 • Zúčastňovanie sa výstav, stretnutí, workshopov
 • Spolupráca na vytváraní obchodných stratégií a ich uvedenie do praxe