Majster odbornej výchovy

  • Evidovanie dochádzky žiakov, témy, miesta realizácie a druhu prác do pracovného denníka.
  • Oboznamovanie žiakov s témou učebného dňa, vysvetľovanie učiva po teoretickej stránke.
  • Pripravovanie materiálu, náradia a pomôcok potrebných k realizácii praktických ukážok.
  • Upozorňovanie žiakov na chyby, ktoré môžu nastať pri nedodržaní správneho technologického postupu.
  • Skúšanie vedomostí a pozornosti žiakov formou kontrolných otázok.
  • Uskutočňovanie praktických ukážok majstrom.
  • Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.
  • Udeľovanie napomenutí žiakom porušujúcim školský poriadok formou poznámok do triednej knihy.