Lesný inžinier

 • Spolupracovanie pri vyhotovovaní, schvaľovaní a kontrolovaní plnenia plánu.
 • Usmerňovanie realizácie plánu a opatrení uložených na ochranu lesa.
 • Dohliadanie na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa.
 • Kontrolovanie a evidovanie prác vykonávaných v lese.
 • Vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie podľa osobitných predpisov.
 • Sledovanie stavu a vývoja škodlivých činiteľov v lesoch.
 • Predkladanie hlásení orgánom lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe.
 • Navrhovanie preventívnych opatrení na ochranu lesov.
 • Navrhovanie semenných zdrojov na uznanie a zabezpečovanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín.
 • Navrhovanie environmentálne priaznivých technológií pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch.
 • Upozorňovanie obhospodarovateľa lesa a orgánov lesného hospodárstva na činnosti v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva.
 • Zabezpečovanie a kontrolovanie vyznačenia ťažby, vydávanie písomného súhlasu na jej vykonanie.