Koordinátor EÚ projektov

  • Oboznamovanie sa s podmienkami čerpania grantov z EÚ prostredníctvom výziev na podávanie žiadostí.
  • Vypracovávanie projektovej dokumentácie potrebnej k prideleniu grantov z EÚ.
  • Predkladanie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ sprostredkovateľským agentúram.
  • Komunikovanie s orgánmi Európskej komisie, sprostredkovateľskými agentúrami a žiadateľmi o poskytnutie dotácií.
  • Zapracovávanie vznesených pripomienok do projektovej dokumentácie.