Hlavný radca

  • Rozhodovanie na prvom stupni správneho konania v osobitne zložitých prípadoch. Realizovanie opráv podľa správneho poriadku.
  • Realizovanie opráv neformálne ( podané účastníkom konania/ neúčastníkom konania/ z vlastného podnetu ).
  • Súčinnosť pri výkone kontrolnej činnosti.