Generálny štátny radca

  • Koncepčná, koordinačná, kontrolná a asistenčná činnosť na úrovni Ministerstva obrany SR.
  • Riadenie a koordinovanie vybavovania petícií a sťažností v rezorte obrany v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa sekcie.
  • Osobne riadi, pripravuje, vykonáva, vyhodnocuje a zodpovedá za vykonané kontroly a prešetrenia sťažností a petícií.
  • Tvorba vecných návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a spracúvanie koncepčných materiálov pre tvorbu legislatívnych opatrení. Podieľanie sa na spracúvaní programov dlhodobého rozvoja kontroly.