Editor

  • Zodpovedanie za zverené periodikum po obsahovej stránke.
  • Koordinovanie činností redaktorov v rámci vydavateľstva.
  • Redigovanie článkov.
  • Zostavovanie vzhľadu jednotlivých strán v periodiku.
  • Písanie úvodníkov.