Drug Safety Specialist

  • Zhromažďovanie poznatkov o kontraindikáciách a nežiaducich účinkoch liekov uvedených do obehu a v štádiu klinického výskumu.
  • Vyhodnocovanie zistených poznatkov.
  • Zavádzanie a sledovanie dodržiavania štandardov a metód týkajúcich sa farmakovigilancie.
  • Pripravovanie a predkladanie periodických správ o bezpečnosti liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL).
  • Zaškoľovanie nových členov oddelenia farmakovigilancie.