Drevársky inžinier

  • Zodpovedanie za riadenie a koordinovanie technickej prípravy výroby.
  • Analyzovanie vstupných a výstupných údajov súvisiacich s pracovnou úlohou.
  • Overovanie nových výrobných postupov.
  • Spolupracovanie na uskutočňovaní technologických zmien.
  • Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov.
  • Zavádzanie a vylepšovanie systému vedenia a evidencie technickej dokumentácie.