Dopravný inžinier

  • Plánovanie a projektovanie ciest, križovatiek, kruhových objazdov, diaľnic, obchádzok, chodníkov, prechodov pre chodcov, nadchodov, podchodov, deliacich ostrovčekov a pod. s dôrazom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
  • Oboznamovanie sa s intenzitou dopravy, stavom vozoviek, rýchlostnými obmedzeniami a štatistikami nehodovosti na konkrétnych úsekoch cestných komunikácií.
  • Vypracovávanie dopravných štúdií a ich prezentovanie na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
  • Vydávanie odporúčaní na osadenie dopravného značenia, zmeny nastavenia svetelnej signalizácie, resp. retardérov na úsekoch s častým výskytom dopravných nehôd.
  • Vydávanie odporúčaní na zvýšenie/zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na konkrétnych úsekoch cestných komunikácií.